Winkelwagen ZZPstudio

authenticiteit inspireert

Privacy statement

ZZPstudio verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens ZZPstudio wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt ZZPstudio (persoons)gegevens?

 • Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan de ZZPstudio website(s).
 • Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt ZZPstudio?

 • ZZPstudio verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, KvK-nummer en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan ZZPstudio. Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.
 • In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ZZPstudio, kan ZZPstudio aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart ZZPstudio verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.
 • We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

 • ZZPstudio verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van een domeinnaam of andere diensten. Ook heeft ZZPstudio gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een klant-, offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.
 • Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. ZZPstudio slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.
 • ZZPstudio maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

 • ZZPstudio maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten.
 • ZZPstudio maakt voor iDEAL betalingen gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener. Relevante contact- en betaalgegevens kunnen in die context worden gedeeld met Mollie.
 • Voor een aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam vervult ZZPstudio een rol als tussenpersoon (registrar). Jouw aanvraag wordt doorgegeven aan de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De instantie beslist over de toekenning van je domeinnaam. Teneinde registratie mogelijk te maken zal ZZPstudio je aanvraaggegevens (contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres) aan deze instanties doorgeven.
 • ZZPstudio verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

 • Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan ZZPstudio het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt ZZPstudio onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat ZZPstudio gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt ZZPstudio vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief (uitschrijven nieuwsbrief) of een andere verwerking weer intrekken.
 • Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Klantenpanel van ZZPstudio. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.
 • Heb je het idee dat ZZPstudio niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

 • ZZPstudio heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. ZZPstudio schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. ZZPstudio is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier.

Wijziging van Privacy Statement

ZZPstudio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Juli 2018


ZZPstudio, gevestigd aan Heggerank 67, 7242 MG Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Designed in HTML5 & CSS3